วิธีรับสายโทรศัพท์เรียกเข้าจากหูฟัง Elva

เมื่อคุณรับสายเรียกเข้า หรือต้องการวางสายจบการสนทนา ให้กดปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้ง
หากคุณต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มกลางค้างไว้ 2 วินาที

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น